Millora de barris, àrees urbanes i viles

L’Arboç, 25 Enero de 2010

Amb l’actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, es disposa d’un marc jurídic i es crea un fons econòmic per tal que els municipis puguin afrontar la renovació integral dels barris que ho necessitin.

Presentació

Els municipis que volen optar al finançament del Fons de foment de barris han de realitzar un PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL que consisteix en un conjunt d’accions adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i la dinamització econòmica del barri, atenent a tres condicions bàsiques:

- LA INTENSITAT en la concentració de les accions en un àmbit determinat (en aquest cas, el Nucli Antic de l’Arboç) i un temps acotat, 4 anys.
- LA TRANSVERSALITAT de les accions.
- LA QUALITAT.

Les ACCIONS a realitzar s’emmarquen en vuit camps previstos per la Llei:

1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COL•LECTIUS DELS EDIFICIS
3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL•LECTIU
4. INCORPORACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral es materialitzen en quatre grans eixos estructuradors:

I. EQUIPAMENTS
Implantació d’equipaments amb l’objecte de:
- retornar al nucli antic el seu rol de centre a nivell local i comarcal
- atendre els col•lectius que presenten majors necessitats: gent gran, dona, joves i infants
- impulsar l’urgent rehabilitació i manteniment del patrimoni arquitectònic

II. HABITABILITAT
Recuperar la condició de ser un bon lloc per viure

III. URBANITZACIÓ
Els carres, les places i els parcs és on es produeix la vida social i cívica d’un barri

IV. COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Programes per a la millora social i per a la dinamització econòmica

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner