Ordenances fiscals

Índex

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

TAXA DE LLICÈNCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL MINYONS DE L’ARBOÇ

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15

TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL POLISPORTIU MUNICIPAL

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL D’ESPAIS ESPORTIUS MUNICIPALS

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L´APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

REGULADORA DE LES TAXES PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS IRREGULARMENT

pdf

1 2 3

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner