Ordenances fiscals

Índex

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC, DESTINATS A L’ESTACIONAMENT NOCTURN DE CERTS VEHICLES

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23

TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24

TAXA PER FINANÇAR LES INVERSIONS ALS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM.

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L´ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L´INICI DE LES ACTIVITATS

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26

TAXA PER LA UTILITZACIÃ" PRIVATIVA O L´APROFITAMENT ESPECIAL D´INSTAL•LACIONS MUNICIPALS I SERVEIS COMPLEMENTARIS

pdf

12 3 

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner