Ordenances municipals

Índex

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE D´OBRES I INSTAL·LACIONS

pdf

BASES PER L´ATORGAMENT D´AJUTS EN BASE ALS TRIBUTS MUNICIPALS

BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN BASE ALS TRIBUTS MUNICIPALS

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIO CONTROLADA DE RESIDUS D´OBRA I MOVIMENTS DE TERRES PER EXPLANACIONS.

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D´APARCAMENTS

pdf

ORDENANÇA REGULADORA DE LES OBRES I TREBALLS COMPRESOS EN EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

pdf

ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL-LACIÓ D´APARELLS D´AIRE CONDICIONAT, ANTENES, ALARMES, TENDALS, RÈTOLS I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES A L´EXTERIOR DELS IMMOBLES.

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS I

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 1 REGLAMENTACIO GENERAL DELS PREUS PUBLICS

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 17 REGULADORA DE LA CREACIO I TRACTAMENT DELS FITXERS

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 18 REGULADORA DELS AJUTS INDIVIDUALS PER A L´ASSISTÈNCIA AL MENJADOR ESCOLAR

pdf

 1 234

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner