Ordenances fiscals

Índex

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 03

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE L´INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 05

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 06

REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 07

TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS I PEL SEU TRACTAMENT EN PLANTA

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 08

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 09

TAXA SOBRE ADMINISTRACIÓ DE DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O ENTREGUIN L´ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNCIPALS, A INSTÀNCIA DE PART

pdf

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

TAXA PER LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL D´ANIMALS DE COMPANYIA DEL MUNICIPI I EMISSIÓ DE PLACA IDENTIFICATIVA

pdf

 1 23

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner