Ets emprenedor? Aprofita la línia de subvencions que ofereix l´Ajuntament!

L’Arboç, 19 Juliol de 2017

El consistori va aprovar en sessió plenària les bases reguladores del programa ´Dinamització de locals buits 2016-2017´.

L´Ajuntament de l´Arboç posa a disposició dels veïns i veïnes una nova línia de subvencions que té com a doble objectiu fomentar l´esperit emprenedor entre la ciutadania i apostar decididament per la implantació de noves activitats comercials i de serveis al municipi. D´aquesta manera, el consistori va aprovar en el ple ordinari celebrat el passat 25 de maig les bases reguladores per a la sol-licitud de subvencions a l´inici d´una activitat econòmica en un local buit.

Poden optar a aquesta línia de subvenció totes aquelles persones físiques i jurídiques que hagin iniciat una activitat en un local buit de l´Arboç durant els anys 2016 i 2017 i compleixen aquests requisits. A més, el consistori informa que l´establiment o local comercial ha d´estar obert com a mínim durant 12 mesos i situat a peu de carrer. Podeu consultar les bases reguladores i el procediment per a l´atorgament de les subvencions en aquest enllaç.

La quantia que s´abonarà als sol-licitants anirà en funció del règim al qual estigui sotmesa l´activitat. Per a més detalls i informació sobre l´import que es posa a disposició d´aquest programa d´ajuts, podeu descarregar aquest document. En cas que, per nombre de sol-licituds, la quantia a subvencionar excedeixi l´import total de l´aplicació pressupostària, el consistori es reserva el dret a valorar cada sol-licitud i repartir la quantia segons consideri més oportú.

Un cop exhaurit el termini de presentació de les sol-licituds, i dins dels tres mesos següents, els serveis jurídics i tècnics de l´Ajuntament, amb la documentació presentada i la documentació existent en l´expedient de cada activitat nova, valoraran les propostes i emetran l´informe corresponent. Després de justificar degudament la subvenció, l´Ajuntament procedirà al seu pagament dintre del termini de dos mesos, des de la presentació de la justificació completa. Els mitjans de pagament seran els establerts a les bases d´execució del Pressupost vigent.

Així doncs, amb el programa de ´Dinamització de locals buits 2016-2017´, l´Ajuntament té la voluntat de contribuir al desenvolupament social i econòmic de l´Arboç i del conjunt del territori, fent així un salt qualitatiu important en l´aposta per fomentar l´emprenedoria, la innovació i l´activitat empresarial al municipi.

Documents

Bases reguladores programa Dinamització de locals buits

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner