Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • El Compte de Pagament Personalitzat de BASE-Gestió d´Ingressos permet agrupar els tributs municipals i fraccionar-ne el pagament a terminis
Notícia

El Compte de Pagament Personalitzat de BASE-Gestió d´Ingressos permet agrupar els tributs municipals i fraccionar-ne el pagament a terminis

l'Arboç 
Els ciutadans i les empreses que vulguin beneficiar-se d´aquest servei poden sol·licitar-ho a www.base.cat o en qualsevol de les oficines fins al 31 de desembre.

Dilluns 7 de desembre de 2020.

BASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona i que recapta els impostos a la nostra Vila, ofereix als contribuents el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els ciutadans i empreses interessats de sol·licitar aquest servei de cara a l'any 2021 poden fer-ho fins al 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat, o en qualsevol de les 39 oficines repartides pel territori.

Ciutadania i empreses podran beneficiar-se del Compte de Pagament Personalitzat, que contribueix a facilitar el pagament als contribuents en determinats moments de l'any, sense que això suposi cap despesa addicional, atès que permet fraccionar la despesa total entre els mesos de febrer i octubre. A més, dota els sol·licitants de més control dels seus pagaments, donat que permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l'import de cadascun dels fraccionaments. Cada contribuent decidirà quins tributs li interessa agrupar, encara que es tracti d'obligacions emeses des de diferents ajuntaments. El Compte de Pagament Personalitzat inclou l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d'escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d'aigua.

BASE-Gestió d'Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona que s'encarrega de gestionar ingressos per delegació de l'Ajuntament de l’Arboç.