Ajuntament de l'Arboç

Notícia

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

l'Arboç 
La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa extraordinàri d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal pel curs 2019-2020, del Servei d’Assistència Municipal, ha concedit a l’Ajuntament de l’Arboç:

Subvenció per al funcionament de llars d’infants públiques curs 2019-2020

Concepte: Llar d’Infants Minyons l’Arboç

Import concedit: 41.196,08€

Pressupost Elegible: 44.187,50€

% concedit: 93,23%