Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L´Ajuntament de l´Arboç aprova un nou Pla Urbanístic per tal de preservar i posar en valor els edificis i espais exteriors del Nucli antic, tant públics com privats, juntament amb els seus els elements històrics
Notícia

L´Ajuntament de l´Arboç aprova un nou Pla Urbanístic per tal de preservar i posar en valor els edificis i espais exteriors del Nucli antic, tant públics com privats, juntament amb els seus els elements històrics

l'Arboç 
El Pla i la normativa que conté han estat aprovats inicialment, les llicències d´obra que es demanin d´ara endavant a l´interior del Nucli antic hauran de complir amb la nova normativa.

L’Arboç, 20 de setembre de 2021. L'Ajuntament de l'Arboç va aprovar en el mateix Ple i com a pas previ, una Modificació puntual del POUM per a l'encaix del Pla especial de protecció i desenvolupament del patrimoni arquitectònic i arqueològic del nucli antic en la normativa urbanística vigent.

Aquest pla especial és una nova normativa adequada a la preservació dels valors patrimonials del nucli antic, així com per la seva recuperació en aquells casos que han quedat emmascarats per posteriors intervencions.

La normativa pretén dotar a l'Ajuntament i particulars d'un text a l'alçada de l'actual cultura de protecció del patrimoni a Catalunya, més clar i exhaustiu en la catalogació dels elements, i ajustat als valors històrics de l'àrea antiga del municipi, fomentant la recuperació del conjunt i el seu atractiu turístic.

Bona part de la normativa està adreçada a promoure l'habitabilitat i la qualitat de vida com a objectius compartits i complementaris de la cura del patrimoni i del paisatge urbà.

És per aquests motius que el pla ja ha estat aprovat inicialment per l'Ajuntament. Actualment s'estan valorant tècnicament les al·legacions presentades, i s'està a l'espera també dels informes dels departaments de Cultura i d'urbanisme de la Generalitat, per tal de passar a l'aprovació provisional, i definitiva.