Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L’Ajuntament de l’Arboç aprova una nova línia de subvencions per a la contractació de treballadors aturats del municipi
Notícia

L’Ajuntament de l’Arboç aprova una nova línia de subvencions per a la contractació de treballadors aturats del municipi

l'Arboç 
-L’Ajuntament subvencionarà els contractes indefinits amb 1000€ amb l’objectiu de fomentar l’ocupació estable.

-El període per sol.licitar-ho s’informarà a través dels canals d’informació municipals.

21 de setembre de 2021. L’Ajuntament de l’Arboç amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones desocupades de l’Arboç i fomentar la seva estabilitat laboral, subvencionarà a les empreses i/o comerços de l’Arboç, que facin noves contractacions laborals durant l’any 2021. La corporació municipal vol continuar, com en els darrers anys, amb aquesta línia d’estímuls que subvenciona les contractacions amb entre 400€ i 1.200€ en funció del tipus de contracte laboral.

La quantia de la subvenció variarà en funció del següent escalat:

- Es bonificaran les contractacions de entre 6 i 12 mesos amb un import de 400€.

- Es bonificaran les contractacions indefinides amb un import de 1.000€

- En el cas de realitzar un contracte de 6 a 12 mesos i després passar a indefinit es bonificara la quantitat de 400€ més 800€, un total de 1.200€.

Aquestes bonificacions es veuran incrementats en un 20% quan les persones contractades siguin joves menors de 30 anys o pertanyin a algun dels col·lectius de persones amb discapacitat (mínim un 33%), majors de 55 anys o dones, violència de gènere o risc d’exclusió social. Aquests percentatges d'increment no seran acumulatius.

L’Ajuntament dona continuïtat així a la línia de subvencions públiques anuals, per al foment de l’ocupació, l’estabilitat laboral i la consolidació del teixit empresarial i comercial de l’Arboç. S’hi dedicarà un màxim de 20.000€. Podran ser beneficiàries de les subvencions els empresaris i empresàries, siguin persones físiques o jurídiques, ubicats al terme municipal, pel que fa al seu domicili social o bé que disposin d’una unitat o unitats de producció a l’Arboç.

L’Ajuntament de l’Arboç subvencionarà els contractes laborals realitzats dins del període comprès des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del mateix any 2021.