Obres i Urbanisme

Índex

Sol-licituds per a tràmits

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Enllaç a Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya - L´Arboç

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

POUM, Pla d´Ordenació Urbanística Municipal

Pla d´Ordenació Urbanística Municipal l´Arboç

Planejament derivat

Pla de millora urbana per la justificació de l´alçada de nau industrial a construir al C/ Vidre, 11-13 del Polígon Industrial del Foix II-III

Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial "Omya Clariana" (aprovat definitivament)

Pla especial d´ordenació del conjunt de l´Escola Agrària Camp Joliu (aprovat definitivament)

Pla Especial Urbanístic Masia Papiol

Pla especial de protecció de l´entorn de l´Església de Sant Julià, Capella dels Dolors

Planejament general

Modificació Puntual del POUM núm. 4: Sector E "Camí de la Gornal"

Modificació Puntual del POUM núm. 5: Àmbit del Polígon 17/A (polígons resultants 17/A1 i 17/A2)

Modificació Puntual del POUM núm. 6: Àmbit Illa Priorat

Modificació Puntual del POUM núm. 2: Errada material article 77 Polígon Industrial el Foix

Modificació Puntual del POUM núm. 1: Errada gràfica pedrera OMYA CLARIANA

Modificació Puntual del POUM núm. 7: Actualització de les qualificacions de sistemes del Barri de Santa Llúcia

Modificació Puntual del POUM núm. 3: en l´àmbit del Pla parcial del "Sector Mestral"

Modificació Puntual del POUM núm. 8: Disposició transitòria quarta "Tallers de Santa Llúcia" (aprovat definitivament)

Modificació Puntual del POUM núm. 12: PMU Torre Bellesguard (aprovació inicial)

Modificació Puntual del POUM núm. 9 Regularització ús industrial Embotits Bundó

Modificació Puntual del POUM núm. 10 Supressió de barreres arquitectòniques als edificis del Barri de Santa Llúcia

Informació

Inspecció tècnica dels edificis (ITE) - Certificació d´aptitud de l´Edifici

Mapa de Capacitat Acústica de l´Arboç (aprovat definitivament)

Carta de colors del nucli antic de l´Arboç

Projecte per la urbanització del C/ Hospital i C/ Pare Francesc Palau (aprovació inicial)

Gestió Urbanística

Projecte Executiu d´Urbanització Sector Industrial Omya Clariana

Projecte de Reparcel-lació Sector A "La Pedrera" Omya Clariana

Estatuts de la Junta de Compensació del Pla de Millora Polígon V "Camp de futbol"

Conveni a subscriure entre l´Ajuntament de l´Arboç, l´Agència Catalana de l´Aigua i l´Institut Català del Sòl

 1 23

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner